Ljudplanerande åtgärder – Ett designverktyg

Det här verktyget illustrerar hur ljudlandskapet kan påverkas i planering och designsituationer. Verktyget är uppbyggt kring en rad åtgärder som landskapsarkitekter och stadsplanerare kan göra i syfte att förbättra ljudlandskapet i utomhusmiljöer. Verktyget är i synnerhet användbart i områden utsatta för buller. Allt som allt beskrivs 23 åtgärder1 i rutorna nedan, och tillsammans utgör de ett designverktyg. Verktyget kan användas som ett uppslag för att inspirera och/eller för att strukturera kunskap inom området.

Åtgärderna sorteras kring tre huvudkategorier, och alla tre bör tas i beaktande vid landskapsplanering för att garantera ett omfattande ställningstagande kring ljud. Kategorierna är: Lokalisera funktioner, Reducera oönskade ljud samt Introducera önskade ljud. Huvudkategorierna utgör startpunkt för sortering av ljudplanerande åtgärder, men även andra filtreringsalternativ går att nå längst ned på sidan.

 

I. Lokalisera funktioner

Den här kategorin rör främst strategiska beslut och övergripande planering. Här hanteras hur olika funktioner är belägna i tid och rum. Viktigt är att skapa kompatibilitet mellan nya och befintliga funktioner. Detta innebär ett ställningstagande kring påverkan från oönskade ljudkällor och kring hur buller kan undvikas, till exempel genom att säkerställa avstånd och/eller genom att identifiera bullerskyddade områden. Det kan även handla om att identifiera befintliga kvaliteter, som åar eller grönområden, för att kunna nyttja dessa som resurs. De två övriga kategorierna ligger närmare design eftersom de rör beslut som fattas när funktionernas lokalisering redan är fastställd.

Kompensation/variation

Att beakta samspelet mellan olika typer av ljudmiljöer för att skapa variation, kompensation och kontraster.

Läs mer

Tillvarata önskade ljud

Att tillvarata önskade ljud innebär att identifiera existerande kvaliteter i ljudlandskapet samt att använda dem som utgångspunkt för att lokalisera nya funktioner.

Läs mer

Undvika oönskade ljud

Innefattar ett strategiskt placerande av känsliga funktioner i lägen där de skyddas från buller.

Läs mer

Tillvarata oönskade ljud

Att tillvarata oönskade ljud innebär att uppmärksamma (existerande) buller, till exempel (o)väsen från torghandel, som en urban kvalitet som kan vara passande för vissa funktioner.

Läs mer

II. Reducera oönskade ljud

Kartlägger hur interventioner i landskapet kan användas för att reducera oljud eller buller i ett givet område. Detta inkluderar bland annat skärmar, topografiska förändringar och/eller användande av akustiska material.

Vegetation som bullerreducering

Vegetation kan ge betydande bullerreducering, även om den mätbara effekten varierar beroende på sammanhanget.

Läs mer

Höga ljudskärmar

Höga ljudskärmar är omkring 1,8 meter och högre. Dessa skärmar bör vara placerade så nära ljudkällan eller åhöraren som möjligt för att fungera optimalt.

Läs mer

Låga ljudskärmar

En låg ljudskärm kompenserar för sin låga höjd (upp till ca en meter) genom ökad närhet till ljudet/bullret den avskärmar.

Läs mer

Byggnader som avskärmning

Strategiskt placerade byggnader kan användas som mindre uppenbara men effektiva ljudskärmar, även i kombination med konventionella skärmar.

Läs mer

Ändrad topografi

Att forma eller omforma landskapets topografi innebär till exempel att skapa kullar, strandvallar eller skyddade dalar.

Läs mer

Reducera källaktivitet

Den här kategorin omfattar ett brett spektra av åtgärder som påverkar hur aktiviteter utförs. Syftet är att reducera buller.

Läs mer

Skötsel och underhåll

Dagligt underhåll av utomhusområden kan ha en negativ effekt på ljudlandskapet, i synnerhet vid användande av motordrivna maskiner.

Läs mer

Absorberande kvaliteter i material

Absorberande kvaliteter i olika material kan användas för att minska inverkan från ljud, i synnerhet i kombination med oönskade ljudkällor som vägar.

Läs mer

III. Introducera önskade ljud

Det här handlar om att introducera eller stimulera ljud som anses vara önskade. Det kan till exempel handla om att lägga till vattendrag och grusgångar, implementera ljudkonst eller att utveckla strategier för att locka sjungande fåglar.

Ljudmaskering

Ljudmaskering innebär att ett ljud (maskerare) inverkar på hur man uppfattar ett annat ljud (målljud), så att fokus skiftar från målljud till maskerare.

Läs mer

Visuell maskering

Tanken med visuell maskering är att osynliggöra källan till oönskat ljud för att på så sätt avleda fokus från oljudet och minska dess negativa inverkan.

Läs mer

Vattenljud

Vatten är en klassisk komponent i landskapsdesign, användbart för att få till multi-sensoriska effekter.

Läs mer

Vegetationsljud

Ljudet av vegetation är inte sällan förknippat med löv som rasslar i vinden.

Läs mer

Gångmaterial

Gående utgör en interaktion med landskapet som kan förhöjas genom sonisk återkoppling.

Läs mer

Atmosfärdesign (via högtalare)

Högtalare används allt oftare för olika ändamål i urbana situationer.

Läs mer

Ljudskulptur

Ljudskulpturer är installationer som inkluderar ljud som en viktig och uppenbar del i utförandet, där ljudet kan introduceras via högtalare eller via andra medel.

Läs mer

Biotopgestaltning

Genom beaktande av biotyper kan man påverka dragningskraften på fåglar och andra djur som bidrar till soniska upplevelser.

Läs mer

Attrahera aktiviteter

Områden avsedda för specifika mänskliga aktiviteter, som caféer och lekplatser, genererar en särskild typ av ljudlandskap.

Läs mer

Resonans och reflektion

Akustiska kvaliteter i material och i utrymmen kan användas för att förhöja önskade ljud genom resonans och/eller reflexion.

Läs mer

Designverktyget formulerades från början i en forskningsrapport som baserades på tre workshops inom landskapsarkitektur;  Cerwén, G., Kreutzfeldt, J., & Wingren, C. (2017). Soundscape actions: A tool for noise treatment based on three workshops in landscape architecture. Frontiers of Architectural Research. 6(4), 504-518.
Verktyget har därefter utvecklats och diskuterats vidare i en avhandling inom landskapsarkitektur; Cerwén, G. (2017). Sound in Landscape Architecture: A Soundscape Approach to Noise. (Doctoral), Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp.
Presentationen på hemsidan baseras på avhandlingen, men inkluderar även illustrationer samt ett filter (nedan) för att sortera åtgärderna.

Filtrera