Designverktyg

Dirigera Stadens Orkester

I stadsplaneringen skapas förutsättningar för de aktiviteter och ljud som kommer att finnas, och var de kommer att finnas. Stadens komposition kan styras genom planering och design; ljud kan begränsas, stimuleras eller läggas till. Designverktyget visar hur.

Till designverktyget

Referensljud

Absorption - Hur påverkas ljudbilden?

Under sektionen referensljud finns inspelningar som visar hur olika lösningar i staden påverkar ljudlandskapet. Bland ljudklippen finns jämförelser och exempel på maskering och absorption.

Till referensljuden

Under voices av China Blue

Hur låter Eiffeltornet?

Det speciella, nästan sjungande ljudet uppstår när den enorma metallstrukturen rör sig i vinden eller påverkas av de besökande människorna så att resonanstonerna stimuleras.

Spela upp

Mer...

Läs mer om Ljudplanering

Ljud är en tillgång och ett planeringsverktyg som kan användas för att fördjupa helhetsupplevelsen, stimulera nyfikenhet och bidra till att ge platsspecifik karaktär och atmosfär i staden. Hur en plats låter påverkar hur vi ser och upplever den. Läs om ljudplanering i landskapsarkitektur i Moviums "Dirigera Stadens Orkester".

Läs mer

Avhandling om upplevelse av vattenljud

Avhandling som handlar om upplevelse av vattenljud och maskering: Rådsten-Ekman Maria. 2015 vid psykologiska institutionen, Stockholms Universitet. Unwanted wanted sounds: Perception of sounds from water structures in urban soundscapes.

Läs mer

Rapport från projektet Stadens Hållbara Ljudrum

Rapport från en tvådagars workshop som hölls på Skogskyrkogården i november 2016. Rapporten redogör för resultaten i tre delmoment: karakterisering av ljudmiljön, förslag på förändringar av ljudmiljön, samt test av förändringar av ljudmiljön (maskering). Workshopen genomfördes inom ramarna för vinnova-projektet Stadens hållbara ljudrum.

Läs mer

Avhandling om ljud och bullerhantering i landskapsarkitektur

Avhandling om ljudhantering i landskapsarkitektur: Cerwén 2017, Sound in Landscape Architecture: A Soundscape Approach to Noise. Institutionen för landskapsarkiktur, planering och förvaltning, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Alnarp.

Läs mer