Kompensation/variation

Att beakta samspelet mellan olika typer av ljudmiljöer för att skapa variation, kompensation och kontraster.

Läs mer

Tillvarata önskade ljud

Att tillvarata önskade ljud innebär att identifiera existerande kvaliteter i ljudlandskapet samt att använda dem som utgångspunkt för att lokalisera nya funktioner.

Läs mer

Undvika oönskade ljud

Innefattar ett strategiskt placerande av känsliga funktioner i lägen där de skyddas från buller.

Läs mer

Tillvarata oönskade ljud

Att tillvarata oönskade ljud innebär att uppmärksamma (existerande) buller, till exempel (o)väsen från torghandel, som en urban kvalitet som kan vara passande för vissa funktioner.

Läs mer

Vegetation som bullerreducering

Vegetation kan ge betydande bullerreducering, även om den mätbara effekten varierar beroende på sammanhanget.

Läs mer

Höga ljudskärmar

Höga ljudskärmar är omkring 1,8 meter och högre. Dessa skärmar bör vara placerade så nära ljudkällan eller åhöraren som möjligt för att fungera optimalt.

Läs mer

Låga ljudskärmar

En låg ljudskärm kompenserar för sin låga höjd (upp till ca en meter) genom ökad närhet till ljudet/bullret den avskärmar.

Läs mer

Byggnader som avskärmning

Strategiskt placerade byggnader kan användas som mindre uppenbara men effektiva ljudskärmar, även i kombination med konventionella skärmar.

Läs mer

Ändrad topografi

Att forma eller omforma landskapets topografi innebär till exempel att skapa kullar, strandvallar eller skyddade dalar.

Läs mer

Reducera källaktivitet

Den här kategorin omfattar ett brett spektra av åtgärder som påverkar hur aktiviteter utförs. Syftet är att reducera buller.

Läs mer

Skötsel och underhåll

Dagligt underhåll av utomhusområden kan ha en negativ effekt på ljudlandskapet, i synnerhet vid användande av motordrivna maskiner.

Läs mer

Absorberande kvaliteter i material

Absorberande kvaliteter i olika material kan användas för att minska inverkan från ljud, i synnerhet i kombination med oönskade ljudkällor som vägar.

Läs mer

Ljudmaskering

Ljudmaskering innebär att ett ljud (maskerare) inverkar på hur man uppfattar ett annat ljud (målljud), så att fokus skiftar från målljud till maskerare.

Läs mer

Visuell maskering

Tanken med visuell maskering är att osynliggöra källan till oönskat ljud för att på så sätt avleda fokus från oljudet och minska dess negativa inverkan.

Läs mer

Vattenljud

Vatten är en klassisk komponent i landskapsdesign, användbart för att få till multi-sensoriska effekter.

Läs mer

Vegetationsljud

Ljudet av vegetation är inte sällan förknippat med löv som rasslar i vinden.

Läs mer

Gångmaterial

Gående utgör en interaktion med landskapet som kan förhöjas genom sonisk återkoppling.

Läs mer

Atmosfärdesign (via högtalare)

Högtalare används allt oftare för olika ändamål i urbana situationer.

Läs mer

Ljudskulptur

Ljudskulpturer är installationer som inkluderar ljud som en viktig och uppenbar del i utförandet, där ljudet kan introduceras via högtalare eller via andra medel.

Läs mer

Biotopgestaltning

Genom beaktande av biotyper kan man påverka dragningskraften på fåglar och andra djur som bidrar till soniska upplevelser.

Läs mer

Attrahera aktiviteter

Områden avsedda för specifika mänskliga aktiviteter, som caféer och lekplatser, genererar en särskild typ av ljudlandskap.

Läs mer

Resonans och reflektion

Akustiska kvaliteter i material och i utrymmen kan användas för att förhöja önskade ljud genom resonans och/eller reflexion.

Läs mer