Kompensation/variation

Att beakta samspelet mellan olika typer av ljudmiljöer för att skapa variation, kompensation och kontraster. Till exempel upplevs en lugn plats som ännu tystare i närheten av en tungt trafikerad väg1. ”Variation” diskuteras ofta i termer som rör upprätthållande av lugna kvaliteter, som tysta områden2,3, tyst sida (quiet façade)4 och ljudrefug5. Lite har emellertid gjorts vad gäller att undersöka potentialen för att arbeta i motsatt riktning6 .

Referenser:
1Augoyard, J.F. & Torgue, H.. Sonic experience : a guide to everyday sounds. Montreal: McGillQueen’s University Press, 2005.
2EU. Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council. (L 189). Official Journal of the European Communities: European Union, 2002.
3Pheasant, R., Horoshenkov, K., Watts, G. & Barrett, B. The acoustic and visual factors influencing the construction of tranquil space in urban and rural environments tranquil spaces-quiet places? The Journal of the Acoustical Society of America, 123(3), 2008, pp. 1446-1457.
4de Kluizenaar, Y., Salomons, E.M., Janssen, S.A., van Lenthe, F.J., Vos, H., Zhou, H., Miedema, H.M. & Mackenbach, J.P..Urban road traffic noise and annoyance: the effect of a quiet façade. Journal of the Acoustical Society of America, 130(4), 2011, pp. 1936-1942.
5Hedfors, P.. Site soundscapes : landscape architecture in the light of sound. Avh. Uppsala: SLU, 2003
6jmfr. Whyte, W.H.. The social life of small urban spaces. Washington, D.C.: The Conservation Foundation, 1980.

 

Tillvarata önskade ljud

Att tillvarata önskade ljud innebär att identifiera existerande kvaliteter i ljudlandskapet samt att använda dem som utgångspunkt för att lokalisera nya funktioner. Till exempel kan man placera ett nytt café i närheten av en befintlig fontän för att dra nytta av vattenljudet som en förhöjare av atmosfären1.

 

Referenser:
1Alexander, C., Ishikawa, S. & Silverstein, M.. A pattern language : towns, buildings, construction. New York: Oxford University Press, 1977.

Undvika oönskade ljud

Innefattar ett strategiskt placerande av känsliga funktioner i lägen där de skyddas från buller. Skyddade positioner kan säkras om det finns tillräckligt avstånd till bullerkällan eller genom att använda sig av ”ljudskugga” från byggnader, murar och topografi.

Buller har bevisade negativa effekter på vår hälsa1, och försämrar bland annat vår förmåga till kommunikation2, vår sömnkvalitet3 och vår akustiska trevnad4. Därtill påverkar det vår benägenhet att hjälpa andra människor5. Frånvaro av buller däremot, korrelerar med stillhet och ro vilket är en viktig kvalitet i parker och i bostadsområden6.

 

Referenser:
1Basner, M., Babisch, W., Davis, A., Brink, M., Clark, C., Janssen, S. & Stansfeld, S.. Auditory and non-auditory effects of noise on health. Lancet, 383(9925), 2014, pp. 1325-1332
2Gehl, J.. Life between buildings : using public space. Copenhagen: The Danish Architectural Press, 2006.
3WHO. Night noise guidelines for Europe. Regional office for Europe: World Health Organisation, 2009.
4Yang, W. & Kang, J.. Acoustic comfort evaluation in urban open public spaces. Applied Acoustics, 66(2), 2005, pp. 211-229
5Cohen, S. & Spacapan, S.. The Social Psychology of Noise. I: Jones, D.M. & Chapman, A.J. (red.) Noise and society. Chichester: Wiley, 1984.
6Pheasant, R., Horoshenkov, K., Watts, G. & Barrett, B.. The acoustic and visual factors influencing the construction of tranquil space in urban and rural environments tranquil spaces-quiet places? The Journal of the Acoustical Society of America, 123(3), 2008, pp. 1446-1457.

 

Tillvarata oönskade ljud

Att tillvarata oönskade ljud innebär att uppmärksamma (existerande) buller, till exempel (o)väsen från torghandel, som en urban kvalitet som kan vara passande för vissa funktioner. Det har observerats att ett aktivt ljudlandskap kan ha positiv effekt på urbana miljöer och en hög ljudnivå kan i vissa situationer bidra till en uppskattad social avskildhet1. Vissa ljud som godtyckligt beskrivs som buller kan lika gärna ses som en stadsmässig kvalitet2,3. Det är dock viktigt att säkerställa att vissa områden förblir stilla (se Kompensation/Variation).

 

Referenser:
1Whyte, W.H.. The social life of small urban spaces. Washington, D.C.: The Conservation Foundation, 1980.
2Cerwén, G.. Urban soundscapes: A quasi experiment in landscape architecture. Landscape Research 41 (5), 2016, 481-494.
3Hellström, B.. Noise design : architectural modelling and the aesthetics of urban acoustic space. Avh. Stockholm: KTH, Stockholm. Ejeby, 2003.