Nyheter

Ny forskning: Kafébrus bra för kreativiteten

Publicerad: 2012-08-07

news1Ny forskning visar att kafébrus kan ha en positiv effekt för det kreativa tänkandet. Kafémiljön visade sig i undersökningen stimulera högre kreativ förmåga – särskilt för dem som redan var kreativa. Läs mer här.

 

Rapport från konferensen Designing Soundscape for sustainable urban development

Publicerad: 2012-08-07

Soundscape Conference

Designing Soundscape for Sustainable Urban Development is a hands-on conference on the promotion of soundscapes of high acoustic quality in urban planning and design. The two-day programme includes plenary lectures, workshops on successful soundscape cases, and field trips to experience locations. Welcome to Stockholm, the first European green capital.

I Oktober 2010 hölls en konferens i Stockholm där planering av ljud utifrån kvalitets- och upplevelseperspektiv var i centrum. Konferensens innehåll sammanfattades sedemera i följande pdf.

 

10 mars 2012 – Hur ska bullret klaras i H+området?

Publicerad: 2012-03-10

hd-logo1Hur ska bullret klaras i H+området? Artikel i Helsingborgs Dagblad 10 mars 2012.

För att kunna bygga så många bostäder som tänkt i H+området krävs avsteg från riktvärdena för trafik- och industribuller. Men länsstyrelsen ifrågasätter den föreslagna bullerpolicyn. Av Jonas Nilsson. Länk till artikeln har upphört.

25 februari – Ny dokumentation

Publicerad: 2012-02-25

Revoicing_striated_soundscape-200Ny dokumentation av ljudkonst från Melbourne, Australien

Projektet Revoicing the Striated Soundscape innebär ett inrättande av ett ljudutrymme där luftkonditioneringsapparater kommer till liv och talar och börjar kommunicera med förbipasserande. Spela klippet här.

Seminarieserie: Stadens ljud och människors hälsa

Publicerad: 2012-02-08

stadensljud

Fyra städer ‑ Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg genomför projektet Stadens ljud – samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet. Målsättningen är att utveckla ett förhållningssätt till industribuller i stadsplanering. Nu hålls en seminarieserie som vänder sig till alla som är intresserade.MALMÖ 29 FEBRUARI Stadens ljud och människors hälsa.
GÖTEBORG 28 MARS Hamn i staden.
STOCKHOLM 9 MAJ Akustisk design i stadsplanering.

Ljudinstallationer i stadens oaser

Publicerad: 2011-08-23

SR Mitt i musiken om Mikael Bojéns installation vid Domkyrkan i Göteborg. Verket heter Diskreta ljud av stadens oaser och utgör en del av stadens kulturfestival, men är också en del i ett forskningsprojekt. Programmet sändes fredag 19 augusti. Reporter: Sara Moein.

Brus blir bris om tanken är den rätta

Publicerad: 2011-08-23

SvD Brus blir bris om tanken är den rätta. Artikel i SVD. 18 augusti 2011. Vad beror det på att ljud från naturen är mer uppskattade än tekniska ljud. Brus från hav och trafik är tex. väldigt lika i sin uppbyggnad frekvensmässigt, men upplevs ändå väldigt olika. Av Anna Asker.

 

Kurs 12-13 Oktober: Gestalta det offentliga rummet med ljudupplevelser

Publicerad: 2011-07-19

solbjerg-200

Med hjälp av olika ljud och ljudkällor går det att både förstärka en plats karaktär och skärma av störande ljud. Ljuden i omgivningen är en resurs – det handlar om att dirigera dem så att de samspelar och får stadens orkester att klinga. Kursledare: Gunnar Cerwén, SLU Alnarp.

Läs mer i Pdf

 

Ny ljudinstallation i Malmö

Publicerad: 2011-07-14

kopia-av-stknutstorg-square-1002c_new_large1

Vilken betydelse har ljudmiljön för oss? Decibelnivåerna i urbana miljöer är ofta höga, och forskning har vid upprepade tillfällen påvisat de hälsoproblem som kan uppstå. Men är ljud i staden enbart ett problem, eller kan det också vara en upplevelse? Hur låter egentligen Malmö och vad är ett ljudlandskap?

Det är frågor som ligger till grund för den tillfälliga ljudinstallation som kommer att finnas vid St. Knuts torg i Malmö under sommaren och hösten 2011. Installationen består av ett mindre ljudskärmande rum, vars väggar är klädda med växter. I rummet finns högtalare, som periodvis kommer tillföra nya ljud och upplevelser för besökarna. Avsikten med installationen är att väcka uppmärksamhet kring stadens ljud, samt fungera som underlag för en vidare diskussion i ämnet.

Läs mer: Artikel i SkånskanPdf om projektet. SLU om projektet.

Vegetation och ljudmiljö

Publicerad: 2011-06-28

Ny kandidatuppsats om vegetationens påverkan och potential i stadens ljudlandskap:

Henriksson, Josefin. 2011. Vegetation och ljudmiljö. Kandidat vid Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. SLU, Alnarp.

 

Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad

Publicerad: 2011-05-13

ljudmiljo_halsa-185

I denna skrift samlas aktuell forskning och kunskap om hur omgivningens ljud påverkar hälsa och välbefinnande i våra boende- och livsmiljöer. Här möts olika perspektiv på stadsplanering och urbana ljudmiljöer och förslag presenteras till tolkningar av städernas ljudlandskap och hur dessa skall kunna införlivas med modern stadsplanering i dagens värld. (116s) Boken kan beställas från projektledare@ljudcentrum.lu.se och kommer snart att finnas tillgänglig som nedladdningsbar pdf-fil från Ljudmiljöcentrums hemsida.

Texter av Gunnar Cerwèn, Björn Hellström, Peter Währborg,Patrik Grahn, Per Hedfors, Jacob Kreutzfelt,Jonathan Stoltz, Jan O Mattson, Jonas Björk, Kerstin Rydell-Andersson & Erik Skärbäck.


Professor i urban ljuddesign

Publicerad: 2011-05-13

bjorn_hellstromDen 28e mars i år (2011) höll Björn Hellström sin installationsföreläsning som professor vid Konstfack. Föreläsningen handlade om ljudet som konstnärligt uttryck samt om visioner kring undervisning och forskning i ämnet.

Länk: Björn Hellströms hemsida.

 

Utställning – Urban Green

Publicerad: 2011-03-04

Urban Green är en installation som väcker frågor om stadens försummade platser och våra sinnen. Ljus, ljud och doft är av naturen gränsöverskridande. Genom sin transparens och föränderlighet är de viktiga kvaliteter i den urbana miljön; kvaliteter som även kan kopplas till sociala, kulturella, estetiska och rumsliga värden.

Under bron på Östra Järnvägsgatan presenteras en konceptuell installation om sambanden mellan stad–natur–kultur. Genom ljus, ljud och doft konfronterar vi platsen med nya betydelser, sammanhang, villkor och möjligheter. Gaturummet ovan bron, på Kungsgatan, utgörs av ett populärt gångstråk som förbinder City med Kungsholmen. Under bron skapas en temporär passage för möten mellan stadens biotoper – en urban ekodukt.

Plats: Stockholm, under bron på Östra Järnvägsgatan.
Installationen pågår till och med den 31 mars. Läs mer | Se film

Ljud i stadsmiljö angeläget ämne vid universitet

Publicerad: 2011-02-14

Ljud i stadsmiljö blir ett alltmer angeläget ämne, vilket återspeglas bland annat genom att fler och fler arbeten i ämnet produceras vid landets universitetsutbildningar. Följande är från 2010:

Erlandsson, Thomas. 2010. Ljudinstallationer i Sveriges utemiljö. Examensarbete vid Institutionen för Stad och Land. SLU, Ultuna.

Larsson, Ulla. 2010. Bostadsgårdens ljudmiljö i stadsbebyggelse. Utformningens betydelse för ljudupplevelsen. Examensarbete vid Institutionen för Stad och Land, SLU, Ultuna

Lindström, Tove. 2010. De tysta skötselmetoderna : Värdet av bullerfria trädgårdar och tillgången till naturens ljudlandskap. M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö. Gävle

Pallin Sara. 2010. Vad hör du? Ljudets betydelse för en plats. Kandidat vid Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. SLU, Alnarp.

Wejbro Maria. 2010. Börja Lyssna! Ljuds betydelse för utemiljön. Kandidat vid Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. SLU, Alnarp.

 

Hälsoeffekter av dubbelexponering för partiklar och buller

Publicerad: 2011-01-26

MetalundMetalund presenterar forskning kring hälsoeffekter vid dubbelexponering av partiklar och buller. Till Metalunds hemsida.