Nyheter

Nya uppsatser om ljud, buller och ljudlandskap

Publicerad: 2018-09-27

Dahlin, Filippa and Berglind, Lisa, 2018. Ljudupplevelser : en vidgad förståelse för urbana ljud som kvalitet. Examensarbete, master. Alnarp: SLU

Neumüller, Ia, 2017. Soundscape : om ljud i det offentliga rummet. Kandidatarbete. Uppsala: SLU

Sjöberg, Ida and Weinstock, Matilda, 2018. Historisk plats, moderna problem : tre idéförslag till bullerreducerande åtgärder för Kronparken i Uppsala. Kandidatarbete. Uppsala: SLU

Wegren, Kristin, 2017. När loken tystnar : aspekter på lösningar för järnvägsrelaterad bullerproblematik. Examensarbete, master. Alnarp: SLU

Nylansering av ljudplanering.se

Publicerad: 2018-05-30

Ljudplanering.se har moderniserats och uppdaterats! Den nya versionen innehåller bland annat ett designverktyg och dessutom har en engelsk översättning tillkommit.Uppdateringarna har möjliggjorts tack vare generöst finansiellt stöd från ljudmiljöcentrum. Sidan togs ursprungligen fram i samarbete mellan landskapsarkitekt/PhD Gunnar Cerwén och tankesmedjan Movium 2010. Finansiellt stöd har givits av MoviumÅF IngemanssonMalmö stadSLULjudmiljöcentrum och Kalmar kommun. Den nya versionen av hemsidan har designats av Tigerton.

Ny avhandling om vardagsljud i etnologi

Publicerad: 2018-05-30

Avhandlingen undersöker hur ljud medverkar till att skapa sociala och rumsliga upplevelser. Avhandlingen  utvecklar en terminologi på svenska för att beskriva ljudupplevelser och ljudrum. Eriksson Aras. 2017. Ljudrum: En studie av ljud och lyssnande som kulturell praktik. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.

Rapport om tysta områden i Sverige

Publicerad: 2018-04-30

Rapporten beskriver ett projekt som genomfördes under 2017 på initiativ av ljudmiljöcentrum vid Lunds Universitet. Projektet handlar om hur landets kommuner arbetar med tysta områden i sina utemiljöer och syftar dels till att uppmärksamma frågan och dels till att sammanställa kunskap och erfarenheter kring området. Projektet bygger på ett formulär som skickades till landets alla 290 kommuner, samt ytterligare studier av utvalda initiativ och dokument. Studien visar att tysta områden är ett relativt välkänt begrepp i planerings-Sverige, där hela två tredjedelar av kommunerna kan noteras för någon form av initiativ. Många av kommunerna som arbetar med tysta områden befinner sig dock i en tidig fas, där man antingen just har påbörjat arbete med frågan, eller har för avsikt att göra det. Ett fåtal kommuner bedöms ha kommit långt i sina arbeten; totalt 16 utförliga initiativ pekas ut i studien och erfarenheter från flera av dessa beskrivs i rapporten. Läs rapporten

Symposium om “Man & Sound Environment” 16 november 2017

Publicerad: 2017-11-06

Man and Sound environmentLjudmiljöcentrum vid Lunds universitet inbjuder till tvärvetenskapligt symposium ”Man & Sound Environment 2017 – Recent Soundscape Research”. The field of soundscape is a growing and active research field that covers the most suprising angles and aspects of sound. This symposium gives a glimpse of current soundscape related research in a wide array of disciplines like speech and music communication, logopedics, landscape architecture, ethnology, musicology, cultural science and acoustics. To the event

Ny avhandling om ljud och bullerhantering i landskapsarkitektur

Publicerad: 2017-11-06

Cerwén Sound in landscape architecture - a soundscape approach to noise - front_Sida_1

Short abstract:

This thesis is about sound in landscape architecture. The soundscape
concept is used to emphasise the experience of sound and discuss
design applications, particularly in noise-exposed situations. A set of
strategies and tools for the profession is introduced as a soundscape
approach to noise, where problems and possibilities are accounted
for. This approach is exemplified in a reference project that was built
and evaluated as part of the thesis. Read the thesis

Symposium: “Tysta områden i Sverige” 26e september

Publicerad: 2017-08-31

Tysta områden i SverigeLjudmiljöcentrum vid Lunds universitet i samband med SLU Alnarp.  Symposium om “Tysta områden i Sverige”. Bullerfredning och hälsofrämjande ljudlandskap.

Bland talarna: Ulf Bohman, Magnus Lindqvist, Östen Axelsson, Cristian Sjövind, Andreas Novak, Anna Maria Palsdottir, Karin Meyer, Gunnar Cerwén och Tore Mauseth.

Lund, LUX, 26 september 10.15- 16. Länk till eventet

Symposium i Alnarp mars 2017 – Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Publicerad: 2017-01-20

Biold GunnarBild ES pressad
Grönska och ljudkvalitet i närmiljön – Hårda fakta för mjuka värden.

Symposium i Alnarp i samarbete mellan Ljudmiljöcentrum Lund och SLU Alnarp om ljud- och grönkvaliteters betydelse för stress/välbefinnande och arbetskvalitet. Alnarpsgården den 10 mars 2017, kl 12.40-16.45.

Pågående forskning och metodutveckling för trädgårdsrehabilitering och restorativa kvaliteter på kunskapsintensiva arbetsplatser (Skilled workplaces).

Utredare från miljödepartementet informerar från purfärsk utredning för införande av ekologisk kompensation i svensk lagstiftning.
Lokal: Alnarpsgårdens aula
Adress: Sundsvägen 6, 230 53 Alnarp
Anmälan sker till: christel.johnsson@slu.se
Symposiet är gratis.

Forskningsartikel om ljudhantering i landskapsarkitekturens praktik

Publicerad: 2016-10-28

Artikeln beskriver en modell för hur ljudlandskap kan utvärderas/hanteras i planering och gestaltning av utemiljöer. Modellen är baserad på tre kategorier: lokalisering av funktioner, reducering av oönskade ljud, samt introducering av önskade ljud. I artikeln appliceras modellen på en arkitekttävling där 109 förslag på ny begravningsplats i Järva undersöks, och den samlade bilden av hur ljud hanterades i tävlingen beskrivs.

Cerwén, Wingren & Qviström 2016. Evaluating soundscape intentions in landscape architecture: a study of competition entries for a new cemetery in Järva, Stockholm. Journal of environmental planning and management. Länk till pdf. (Manuskript, accepterad version: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09640568.2016.1215969)

 

Rapport från projektet Stadens Hållbara Ljudrum

Publicerad: 2016-03-23

skogskyrkogårdenRapport från en tvådagars workshop som hölls på Skogskyrkogården i november 2016. Rapporten redogör för resultaten i tre delmoment: karakterisering av ljudmiljön, förslag på förändringar av ljudmiljön, samt test av förändringar av ljudmiljön (maskering). Workshopen genomfördes inom ramarna för vinnova-projektet Stadens hållbara ljudrum. Läs rapporten som pdf.

Seminarium i Alnarp den 11 mars om “mätning av ljudlandskap”

Publicerad: 2016-02-29

Lyd, rum og auditivt design den 16 mars i Köpenhamn

Publicerad: 2016-02-27

Till eventet

Konferens om ljud vid Köpenhamns arkitekturfestival, 2016. Hela dagen 16e mars. “Copenhagen Architecture Festival afholder i år en ekstraordinær én- dagskonference om lyd, rum, videnskab og sansning i samarbejde med Arkitektforeningen.” Läs mer

Avhandling om urbana ljud vid Stockholms Universitet

Publicerad: 2016-02-27

Avhandling vid psykologiska institutionen på Stockholms Universitet som handlar om upplevelse av vattenljud och maskering: Rådsten-Ekman Maria. 2015. Unwanted wanted sounds: Perception of sounds from water structures in urban soundscapes. Länk