Nyheter

Rapport om tysta områden i Sverige

Publicerad: 2018-04-30

Rapporten beskriver ett projekt som genomfördes under 2017 på initiativ av ljudmiljöcentrum vid Lunds Universitet. Projektet handlar om hur landets kommuner arbetar med tysta områden i sina utemiljöer och syftar dels till att uppmärksamma frågan och dels till att sammanställa kunskap och erfarenheter kring området. Projektet bygger på ett formulär som skickades till landets alla 290 kommuner, samt ytterligare studier av utvalda initiativ och dokument. Studien visar att tysta områden är ett relativt välkänt begrepp i planerings-Sverige, där hela två tredjedelar av kommunerna kan noteras för någon form av initiativ. Många av kommunerna som arbetar med tysta områden befinner sig dock i en tidig fas, där man antingen just har påbörjat arbete med frågan, eller har för avsikt att göra det. Ett fåtal kommuner bedöms ha kommit långt i sina arbeten; totalt 16 utförliga initiativ pekas ut i studien och erfarenheter från flera av dessa beskrivs i rapporten. Läs rapporten