Vegetation som bullerreducering

Vegetation kan ge betydande bullerreducering, även om den mätbara effekten varierar beroende på sammanhanget. Om växtligheten är tät och bred kan resultatet dock bli påtagligt, och ljudet av prasslande löv kan även fungera som ljudmaskering (se Ljudmaskering och Vegetationsljud).
Vegetation kan även dölja sikten, vilket kan ha positiva effekter (se Visuell maskering).

Vegetation kan ha positiv inverkan på markskiktet, och den absorberande förmågan hos detsamma kan ha mycket stor betydelse.

Höga ljudskärmar

Höga ljudskärmar är omkring 1,8 meter och högre. Dessa skärmar bör vara placerade så nära ljudkällan som möjligt för att fungera optimalt. Alternativt kan de placeras nära åhöraren, men då blir effekten begränsad till ett mindre område. Effekten är även beroende av andra faktorer, varav höjden är den mest avgörande. Utöver det vedertagna funktionella användandet kan höga ljudskärmar användas på ett kreativt sätt som en del av urban design. Det kan innefatta sittplatser, vattenutsmyckning och/eller växtlighet.

Låga ljudskärmar

En låg ljudskärm kompenserar för sin låga höjd (upp till ca en meter) genom ökad närhet till ljudet/bullret den avskärmar. Effekten kan i vissa fall bli avsevärd, men praktiska frågor som underhåll och trafiksäkerhet är viktiga att överväga. Liksom höga ljudskärmar kan låga ljudskärmar kombineras med kreativa lösningar inom urban design.

Byggnader som avskärmning

Strategiskt placerade byggnader kan användas som mindre uppenbara men effektiva ljudskärmar, även i kombination med konventionella skärmar. Förutom byggnadens höjd är form, placering samt byggnadsmaterial viktigt för effekten. Om byggnaderna är avsedda för bostäder bör man se över eventuella risker för sömnstörningar. Utsatthet för buller på ena sidan av en byggnad kan kompenseras med till exempel en tyst sida där sovrummen kan placeras.

Ändrad topografi

Att forma eller omforma landskapets topografi innebär till exempel att skapa kullar, strandvallar eller skyddade dalar. Jordvallar är en vanlig applikation längs större infrastrukturer. Ett väl avvägt utformande av vallar vad gäller form och användande av växtlighet kan ha stor betydelse.

Reducera källaktivitet

Den här kategorin omfattar ett brett spektra av åtgärder som påverkar hur aktiviteter utförs. Syftet är att reducera buller. Ett exempel på utförande av aktivitet är körhastighet, vilket kan angripas på olika sätt. En är att förstärka regelverket (t.ex hastighetsbegränsningar eller genomfartsförbud) och en annan är att designa lösningar som uppmuntrar önskade beteenden (t.ex indragen gatbredd eller gågata).

Avskaffande av funktioner

Avskaffande, eller total transformation, av funktioner som producerar oönskade ljud. Det kan innebära att man omvandlar en bilväg till ett promenadstråk, eller att man bygger om en parkering till en park. En sådan utveckling kan ses som trolig i mötet mellan förtätning och hållbar utveckling.

Skötsel och underhåll

Dagligt underhåll av utomhusområden kan ha en negativ effekt på ljudlandskapet, i synnerhet vid användande av motordrivna maskiner. Behov av underhåll bör därför finnas i åtanke redan på ett tidigt stadium i gestaltningsprocessen. En äng är till exempel ett bättre val än en gräsmatta om man vill undvika buller, då den i mindre utsträckning behöver underhållas med högljudda apparater. Underhåll kan även bidra med positiva kvaliteter i ljudlandskapet, som vid användandet av handdrivna verktyg eller då djur involveras för exempelvis bete.

Absorberande kvaliteter i material

Absorberande kvaliteter i olika material kan användas för att minska inverkan från ljud, i synnerhet i kombination med oönskade ljudkällor som vägar. Ett intressant exempel med tanke på den blågröna utvecklingen av städer är vanlig vegetationsjord. Det pågår även en rad andra projekt där man arbetar med att ta fram nya akustiska material för urbant bruk.