Kompensation/variation

Att beakta samspelet mellan olika typer av ljudmiljöer för att skapa variation, kompensation och kontraster. Till exempel upplevs en lugn plats som ännu tystare i närheten av en tungt trafikerad väg. ”Variation” diskuteras ofta i termer som rör upprätthållande av lugna kvaliteter, som tysta områden, tysta fasader och ljudrefuger. Lite har emellertid gjorts vad gäller att undersöka potentialen för att arbeta i motsatt riktning.

Tillvarata önskade ljud

Att tillvarata önskade ljud innebär att identifiera existerande kvaliteter i ljudlandskapet samt att använda dem som utgångspunkt för att lokalisera nya funktioner. Till exempel kan man placera ett nytt café i närheten av en befintlig fontän för att dra nytta av vattenljudet som en förhöjare av atmosfären.

Undvika oönskade ljud

Innefattar ett strategiskt placerande av känsliga funktioner i lägen där de skyddas från buller. Skyddade positioner kan säkras om det finns tillräckligt avstånd till bullerkällan eller genom att använda sig av ”ljudskugga” från byggnader, murar och topografi.

Buller har bevisade negativa effekter på vår hälsa, och försämrar bland annat vår förmåga till kommunikation, vår sömnkvalitet och vår akustiska trevnad. Därtill påverkar det vår benägenhet att hjälpa andra människor. Frånvaro av buller däremot, korrelerar med stillhet och ro vilket är en viktig kvalitet i parker och i bostadsområden.

Tillvarata oönskade ljud

Att tillvarata oönskade ljud innebär att uppmärksamma (existerande) buller, till exempel (o)väsen från torghandel, som en urban kvalitet som kan vara passande för vissa funktioner. Det har observerats att ett aktivt ljudlandskap kan ha positiv effekt på urbana miljöer och en hög ljudnivå kan i vissa situationer bidra till en uppskattad social avskildhet. Vissa ljud som godtyckligt beskrivs som buller kan lika gärna ses som en stadsmässig kvalitet. Det är dock viktigt att säkerställa att vissa områden förblir stilla (se Kompensation/Variation).